Τι είναι η παρένθετη μητρότητα;

Στην παρένθετη μητρότητα μια γυναίκα κυοφορεί για λογαριασμό μιας άλλης γυναίκας, που δεν μπορεί να κυοφορήσει για ιατρικούς λόγους.

Ο γονείς υποβάλλονται σε έναν ή περισσότερους κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) -. και τα γονιμοποιημένα ωάρια (έμβρυα) που προκύπτουν από την θεραπεία τοποθετούνται στη μήτρα της παρένθετης μητέρας με σκοπό την επίτευξη εγκυμοσύνης.

Η παρένθετη μητέρα δεν φέρει γενετική σχέση ή νομική σχέση με το παιδί ή τα παιδιά που θα γεννηθούν.

Ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται για θεραπεία με παρένθετη μητρότητα?

Η μεταφορά στο σώμα άλλης γυναίκας γονιμοποιημένων ωαρίων, ξένων προς την ιδίαν, και η κυοφορία από αυτήν επιτρέπεται με δικαστική άδεια που παρέχεται πριν από τη μεταφορά, εφόσον υπάρχει έγγραφη και χωρίς αντάλλαγμα συμφωνία των προσώπων που επιδιώκουν να αποκτήσουν τέκνο και της γυναίκας που θα κυοφορήσει, καθώς και του συζύγου της, αν αυτή είναι έγγαμη.

Η δικαστική άδεια παρέχεται ύστερα από αίτηση της γυναίκας που επιθυμεί να αποκτήσει τέκνο, εφόσον αποδεικνύεται ότι αυτή είναι ιατρικώς αδύνατο να κυοφορήσει και ότι η γυναίκα που προσφέρεται να κυοφορήσει είναι, εν όψει της κατάστασης της υγείας της, κατάλληλη για κυοφορία.

Η καταλληλότητα όλων των εμπλεκομένων για τη διαδικασία αυτή καθορίζεται με τυποποιημένη αξιολόγηση υπογονιμότητας, εξετάσεις καταλληλότητας, ψυχολογική συμβουλευτική και άλλες ιατρικές διαδικασίες, όπως ορίζει η ελληνική νομοθεσία ή θεωρείται ιατρικά απαραίτητο από τον θεράποντα ιατρό.

Η παρένθετη μητρότητα περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης, όπου τα ωάρια συλλέγονται, γονιμοποιούνται, καλλιεργούνται και μεταφέρονται σε δεύτερο χρόνο είτε στη μήτρα της παρένθετης σε έναν κατεψυγμένο κύκλο μεταφοράς εμβρύου.

Ποια είναι τα βήματα για την ολοκλήρωση του κύκλος Θεραπείας με Παρένθετη Μητέρα;

Η καταλληλόλητα της παρένθετης κυοφόρου καθώς και των προτιθέμενων γονέων για τη διαδικασία αυτή καθορίζεται από την αξιολόγηση υπογονιμότητας, ιατρικές εξετάσεις καταλληλότητας, ψυχολογική εκτίμηση και άλλες ιατρικές διαδικασίες, όπως ορίζει η ελληνική νομοθεσία ή θεωρείται ιατρικά απαραίτητο από τον θεράποντα ιατρό.

Η επίτευξη κύησης με παρένθετη μητέρα παρουσιάζει μια σειρά από μοναδικά ιατρικά και νομικά ζητήματα τα οποία πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά. Η πιθανή Παρένθετη μητέρα θα πρέπει να είναι υγιής, να έχει μια προηγούμενη χωρίς επιπλοκές κύηση καθώς και τοκετό και να μην φέρει μολυσματικές ασθένειες.

Ο κύκλος θεραπείας με Παρένθετη μητέρα αποτελεί μια διαδικασία που ακολουθεί τα εξής 7 βήματα:

  1. Ανεύρεση της παρένθετης μητέρας από τους γονείς
  2. Συμπλήρωση αίτησης στο πρόγραμμα παρένθετης μητρότητας της Assisting Nature
  3. Ιατρικό ιστορικό και προσκόμιση ιατρικών αρχείων από προηγούμενες εγκυμοσύνες, τοκετούς και προηγούμενες προσπάθειες εξωσωματικής.
  4. Ιατρική εκτίμηση της παρένθετης μητέρας και των γονέων
  5. Ψυχολογική εκτίμηση της παρένθετης μητέρας και ??/
  6. Δικαστική Απόφαση & 0λοκλήρωση της νομικής σύμβασης μεταξύ Γονέων και της Παρένθετης μητέρας
  7. Συντονισμός κύκλου θεραπείας

Νομικά θέματα

Στη γυναίκα που κυοφορεί για λογαριασμό άλλης καταβάλλεται αποζημίωση για αποχή από την εργασία της, αναγκαία για την επίτευξη της εγκυμοσύνης, την κυοφορία, τον τοκετό και τη λοχεία. Αν η κυοφόρος γυναίκα εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, αποζημίωση οφείλεται μόνο αν κατά τη διάρκεια της ως άνω αποχής από την εργασία της δεν της καταβλήθηκαν, για οποιονδήποτε λόγο, μισθός ή ημερομίσθια. Το ύψος της αποζημίωσης προκύπτει από υπεύθυνη δήλωση της κυοφόρου γυναίκας, στην οποία προσδιορίζεται ο χρόνος αποχής από την εργασία και η απώλεια εισοδήματος. Αν η κυοφόρος είναι άνεργη, το ποσό της αποζημίωσης καλύπτει την αμοιβή που με βάση την επαγγελματική κατάρτισή της θα εισέπραττε, αν εργαζόταν. Σε κάθε περίπτωση, η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ. Η αποζημίωση οφείλεται μόνο αν έχει χορηγηθεί η απαιτούμενη από το νόμο δικαστική άδεια (ΦΕΚ 670/ΤΕΥΧΟΣ Β/ 16-4-2008).

Η μονάδα Assisting Nature δεν συμμετέχει στη διαδικασία ανεύρεσης της κυοφόρου και δεν λαμβάνει μέρος σε οποιαδήποτε συζήτηση ή συμφωνία μεταξύ των δυο πλευρών (υποψήφιας κυοφόρου και προστιθέμενών γονέων). Η συμφωνία αυτή αφορά μόνο τους γονείς και την παρένθετη μητέρα. Επίσης η μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Assisting Nature δεν θα σας δώσει νομικές συμβουλές ούτε πρέπει να βασιστείτε στην Assisting Nature για να σας παρέχουμε νομικές συμβουλές. Σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο που έχει εμπειρία στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή αυτής της συναίνεσης και συμφωνίας.